Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Czasami zdarza się, że decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dla nas ważnej nie jest taka jakiej się spodziewaliśmy. W takich okolicznościach istnieje możliwość odwołania się od decyzji ZUS. Jak i kiedy można to zrobić? Sprawdź!

Jak złożyć odwołanie?

Każda osoba, która jest niezadowolona z otrzymanej decyzji ZUS może wnieść odwołanie.
Co do zasady odwołanie od decyzji ZUS-u wnosi się do sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego za pośrednictwem właściwej jednostki ZUS, która wydała decyzję, od której ubezpieczony się odwołuje.

Odwołanie może być wniesione na piśmie lub ustnie. W takiej sytuacji pracownik ZUS sporządzi odpowiedni protokół. Niezależnie od formy odwołania, musimy je wnieść w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji.

Ważną rzeczą jest to, że w naszym odwołaniu musimy podać numer otrzymanej decyzji oraz uzasadnić dlaczego się z nią nie zgadzamy. Całość należy podpisać własnoręcznym podpisem. Odwołanie może złożyć także przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik, a także może zostać wysłane pocztą.

Wniesienie odwołania i postępowanie odwoławcze w pierwszej instancji jest bezpłatne. 

Co powinno znaleźć się w odwołaniu od decyzji ZUS?

W sytuacji, kiedy nie zgadzamy się z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zdecydowaliśmy się na wniesienie odwołania, musimy pamiętać, że samo odwołanie powinno spełniać wymogi prawa procesowego, które są określone w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Co dokładnie powinno zawierać odwołanie? 

● oznaczenie sądu, do którego kierujemy odwołanie,

● oznaczenie rodzaju pisma (odwołanie),

  • dane osobowe i adresowe ubezpieczonego, który składa odwołanie
  • data odwołania
  • oznaczenie zaskarżonej decyzji
  • uzasadnienie zarzutów i wniosków
  • podpis ubezpieczonego lub jego pełnomocnika
  •  załączniki (np. dokumenty potwierdzające stanowisko odwołującego).

W złożonym odwołaniu możemy także złożyć wnioski dowodowe, np. o przeprowadzeniu dowodu z dokumentów czy o przesłuchanie świadków, ale musimy pamiętać, że muszą one potwierdzać stanowisko osoby, która się odwołuje.

Co po złożeniu odwołania?

W sytuacji, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna wniesione odwołanie za zasadne to decyzja w danej sprawie zostanie zmieniona lub uchylona w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

Natomiast, gdy okaże się, że wniesione odwołanie nie zostało uznane za zasadne to zostanie ono przekazane do sądu również w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

Od chwili przekazania odwołania do sądu to właśnie on zajmuje się dalej sprawą. Ma obowiązek powiadomić zarówno stronę odwołania, jak i ZUS o terminach rozpraw, wydanych postanowień oraz wszystkich innych czynnościach związanych z odwołaniem.

Następnie sąd wydaje wyrok w sprawie odwołania, które zostało złożone. W wyroku sąd może zmienić decyzję, od której zostało wniesione odwołanie lub oddalić odwołanie. Na wniosek osoby, która się odwołuje lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sąd może uzasadnić swój wyrok w ciągu tygodnia od jego wydania.

Na wydany przez sąd wyrok przysługuje apelcja, którą składa się do tego sądu, który wyrok wydał. Apelację będzie rozpatrywał sąd II instancji. I to nie jest koniec drogi odwoławczej, ponieważ od wyroku sądu II instancji (apelacyjnego) przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Jednak tylko w sytuacji odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania kończącego całe postępowania.

Odwołanie – pisać samemu czy zlecić specjalistom?

Odwołanie od decyzji ZUS można pisać i składać samodzielnie, jednak jak widać na powyższej procedurze łatwo tutaj o błąd ponieważ wymagana jest znajomość przepisów prawa, chociażby co do utworzenia samego odwołania.

Dlatego warto skorzystać z pomocy osób, które przepisami prawa cywilnego zajmują się na co dzień. Jeżeli chcesz otrzymać naszą ofertę i pomoc w swojej sprawie – skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy w celu otrzymania oferty.