Dokumentacja pracownicza – jak ją prowadzić? [pliki do pobrania]

Dokumentacja pracownicza – jak ją prowadzić? [pliki do pobrania]

Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków nałożony przez przepisy prawa w związku z zatrudnieniem pracowników, jednym z nich jest prowadzenie akt osobowych.

Podstawą prawną regulującą zasady powadzenia akt pracowniczych i zatrudniania jest: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369, ze zm.) oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);

Akta osobowe – jak układać?

Teczka osobowa:

CZĘŚĆ A – przed zatrudnieniem

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. Świadectwa ukończenia szkoły – najwyższy stopień posiadanego wykształcenia.

3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy.

4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – zaświadczenia z kursów, szkoleń, certyfikaty, dyplomy.

5. Skierowanie na badanie lekarskie wstępne.

6. Orzeczenie/ badanie lekarskie wstępne stwierdzające brak przeciwskazań do zatrudnienia.

CZĘŚĆ B – podczas trwania zatrudnienia (obowiązkowe dokumenty na start)

1. Kwestionariusz osobowy dla pracownika.

2. Umowa o pracę.

3. Informacja o warunkach zatrudnienia.

4. Pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z treścią przepisów i zasad BHP.

5. Zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP wstępnego.

6. Oświadczenie pracownika z prośbą o przekazywanie pieniędzy na konto bankowe lub w formie gotówkowej.

7. Oświadczenie PIT-2 wraz z KUP (od 2023r.)

8. Informacja dotycząca równego traktowania.

9. RODO.

10. Oświadczenie – ryzyko zawodowe.

CZĘŚĆ B – podczas trwania zatrudnienia (dodatkowe dokumenty, jeżeli występują)

1. Aneksy do umowy, porozumienia zmieniające warunki płacy i pracy.

2. Orzeczenia lekarskie związane z badaniami okresowymi i kontrolnym.

3. BHP okresowe.

4. Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny.

5. Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej.

6. Zgoda na publikację wizerunku.

7. Umowa o zakazie konkurencji.

8. Pisma dotyczące udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego.

9. Pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z treścią (regulaminu pracy, zakresem informacji objętych tajemnicą służbową, zakres obowiązków, odpowiedzialności materialnej).

10. Dokumenty związane z powierzeniem mienia pracownikowi, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, nagrodami, karami porządkowymi, obniżonym wymiarem czasu pracy lub indywidualnym rozkładem czasu pracy.

11. Oświadczenia, które dotyczą wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie.

12. Wnioski o elastyczną organizację czasu pracy, prace zdalną, zmianę rodzaju umowy o pracę, przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o prace na okres próbny.

13. Oświadczenie o zmianie adresu zamieszkania, zameldowania, korespondencji.

CZĘŚĆ C- ustanie zatrudnienia

1. Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia (rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, umowa o zakazie konkurencji, informacja o okresie przechowywania akt osobowych).

2. Komornicy, egzekucje.

CZĘŚĆ D – nagany, kary, upomnienia

1. Informacje o ukaraniu lub inne dokumenty związane z poniesieniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej.

CZĘŚĆ E – kontrola trzeźwości

1. Dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

2. Informacja o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników.

EWIDENCJE

1. Wnioski urlopowe w tym wypoczynkowe, opiekuńcze (art. 188 KP), bezpłatne, z powodu działania siły wyższej.

2. Ewidencja czasu pracy.

POZOSTAŁE REJESTRY

1. Wypadków przy pracy.

2. Chorób zawodowych oraz podejrzeń o chorobę zawodową.

3. Karta przydziału odzieży i obuwia roboczego.

4. PPK- pracownicze plany kapitałowe: plik 1, plik 2, plik 3, plik 4.

DYSPOZYCJA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA – DRUK DLA BIURA.

Akta osobowe – części i ich zawartość

–  części A – zawierającej oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (np. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,

–  części B – zawierającej oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika (np. umowę o pracę, oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie, dokumenty potwierdzające, ukończenie wymaganego szkolenia w zakresie bhp, dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej, dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego),

części C – zawierającej dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy (np. oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy),

części D – zawierającej odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu,

części E – zawierającej dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą:

– dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy (w tym m.in. ewidencję czasu pracy),

– dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,

– kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadcze związanych z pracą,

– kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony

indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Pracodawca prowadzi także m.in. rejestry:

podejrzeń o choroby zawodowe,

chorób zawodowych,

wypadków przy pracy.

Akta osobowe – ile przechowywać?

Jeżeli stosunek pracy został nawiązany 1 stycznia 2019 r. lub później – okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika obejmuje okres zatrudnienia oraz okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy ustał.

Jeżeli stosunek pracy został nawiązany po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r.: – pracodawca złożył raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – 50 letni okres przechowywania akt osobowych pracownika liczony od dnia ustania stosunku pracy ulega skróceniu do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport

informacyjny został złożony, pracodawca nie złożył raportu informacyjnego – okres przechowywania akt osobowych pracownika wynosi 50 lat licząc od dnia ustania stosunku pracy.

Jeżeli stosunek pracy został nawiązany wcześniej, tj. do dnia 31 grudnia 1998 r. – okres przechowywania akt osobowych pracownika wynosi 50 lat licząc od dnia ustania stosunku pracy.